Sivun näyttöjä yhteensä

maanantai 11. lokakuuta 2021

Jokilaakson tarina * 19

Vuosien saatossa kirkastui yhä enemmän Jokilaakson tulevaisuus. Halusimme varjella sen luontoa. Kun ihmiskäsi oli kuitenkin muokannut sitä suhteellisen lyhyen ajan sisällä raskaalla kädellä tehden muun muassa lammet, ei aiemmin ollut perusteita edes yrittää minkäänlaista suojelua. Alueella oli 15 vuotta aiemmin vain paljaaksi raivatut rannat ja niiden keskellä kaivetut savivesikuopat. Mutta aika kului ja yhä lähempänä oli päivä, jolloin voimme vakavasti harkita Jokilaakson luonnonsuojelualueen perustamista. Silloinkin piti kyetä markkinoimaan tulevaisuutta eikä niinkään sitä mitä Jokilaakso on nyt. Olisi nähtävä mitä meille nykyisinkin keidas on kaikille 50 vuoden kuluttua, jos se saa nyt luonnonsuojelualueen statuksen. 

Henkilökohtaisesti olin edennyt Jokilaakson osalta kaikki vuodet niin, että omia jälkiä palaaminen olisi mahdollista. Useamman asian summana kesällä 2021 päätin kuitenkin sulkea isommalla lukolla veräjän, joka olisi mahdollistanut toisenlaisen tulevaisuuden Jokilaaksolle ja esitin Elämän tähden ry:n hallitukselle luonnonsuojelualueen perustamista:

"Jokilaakso sijaitsee Tuusulan kunnan eteläosassa. Alueelle on noin 20-vuotta sitten kaivetut lammet, joiden tarkoitus on tasata joen tulvahuippuja ja mahdollistaa Tuusulanjärven ja -joen padon purkaminen. Hanketta ei kuitenkaan toteutettu, eikä lammilla näin ollen ole virallista käyttötarvetta. 

Lammet ovat ajan kuluessa luonnontilaistuneet ja vuonna 2015 tehdyssä osayleiskaavan luontoselvityksessä niiltä löytyi useita kutevia viitasammakoita. Alueen on todettu olevan linnustollisesti arvokas ja sillä on myös tärkeä asema lepakoiden siirtymäreittinä. Lampien ympäristö on luhtavaikutteista koivikkoa sekä pensasluhtaa. Idän puoleisen rinteen juurella on iäkkäitä havu- ja lehtipuita kasvavaa lehtoa.

Koko alueella kielletään metsänhakkuu ja muut metsänhoitotoimet, elävien ja kuolleiden kasvien, kasvinosien ja sienien ottaminen tai vahingoittaminen, ojien kaivaminen ja muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen, muuttaminen ja sen ainesten ottaminen, rakennusten, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen, moottoriajoneuvolla liikkuminen lukuun ottamatta alueella olevia polkuja, luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen ja selkärangattomien eläimien pyydystäminen tai kerääminen sekä kaikenlainen muu toiminta, joka muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti luonnonoloihin tai eliölajien säilymiseen. 

Edellä olevien määräysten estämättä alueella olisi sallittu marjojen ja hyötysienien poiminta, laidunnus ja sen edellyttämien rakennelmien teko, olemassa olevien polkujen ylläpito, vierasperäisten eläin- ja kasvilajien poistaminen, tutkimus luonnonsuojeluviranomaisen luvalla sekä luonnonsuojeluviranomaisen hyväksymän hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet."

Ei kommentteja: