Sivun näyttöjä yhteensä

tiistai 23. marraskuuta 2021

Jokilaakson luonnonsuojelualue

PÄÄTÖS LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA
Nimi: Jokilaakson luonnonsuojelualue
Suojelualuetunnus: YSA254455
Kunta: Tuusula
Kiinteistö: 858-411-5-177 Jokilaakso
Suojelualueen pinta-ala: noin 7,5 ha 
Omistaja: Elämän tähden ry
Suojelukohde: Lajisuojelu, viitasammakko ja linnusto.

Kohde sijaitsee Tuusulanjoen varrella Tuusulan kunnan eteläosassa. Alueelle on kaivettu allas Tuusulanjoen kunnostuksen (2006–2009) yhteydessä. Altaan tarkoituksena on kierrättää osa joen vedestä altaan kautta, jonka vuoksi veden korkeuden vaihtelu on suurta. Ajan kuluessa allas on luonnontilaistunut kosteikoksi.

Tuusulan  osayleiskaava-alueiden luontoselvityksen 2013 ja 2014 mukaan alueelta löytyi useita kutevia viitasammakoita. Allasta ympäröivä alue on luhtavaikutteista koivikkoa sekä pensasluhtaa. Idän puoleisen rinteen juurella on iäkästä havu- ja lehtipuustoa sekä kasvavaa lehtoa. Alueen on todettu olevan linnustollisesti arvokas ja sillä on tärkeä asema lepakoiden siirtymäreittinä. Kohde on keskeinen osa linnustollisesti arvokasta aluetta, jolla on havaittu silmälläpidettävät punavarpunen ja ruokokerttunen sekä lisäksi elinvoimaisiksi arvioidut satakieli, telkkä, rantasipi, laulujoutsen ja viitakerttunen.

Ruotsinkylän-Myllykylän osayleiskaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi MT-3. Tuusulan kunnalta pyydettiin lausunto suojelualueen perustamisesta. Kunnan ympäristösuojeluviranomainen totesi lausunnossaan, että luonnonsuojelualueen perustamiselle on hyvät edellytykset, sillä alueella on merkitystä sekä luonnon monimuotoisuuden että vesiensuojelun kannalta. Rauhoitusmääräyksiin toivottiin lisättäväksi hiihtoladun kunnossapidon salliminen. Tuusulan kunta yhtyy ympäristöviranomaisen lausuntoon.

Kunta pyytää huomioimaan, että Focus-yrityspuiston toteuttaminen voi aiheuttaa muutoksia suojelualueen läpi virtaavan Huhtarinpuron veden virtaamaan. Kunta esittää Huhtarinpuron jättämistä kokonaan pois suojelualueesta. Varsinaisen lausunnon lisäksi Tuusulan kunta on sähköpostitse ilmoittanut, että alueelle kaivettua allasta saattaa joskus olla tarve ruopata. Vesiyhteyksien Tuusulanjokeen tulisi ainakin pysyä auki.

Alueen maanomistaja on suostunut luonnonsuojelualueen perustamiseen korvauksetta 27.9.2021 päivätyllä suostumuksella.

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perustaa edellä mainitun ja liitekartalle merkityn luonnonsuojelualueen, jolla ovat voimassa seuraavat rauhoitusmääräykset:

Koko alueella on kielletty liikkuminen lintujen pesimäaikana 1.4.–31.7. lukuunottamatta alueella olevaa polkua, metsänhakkuu ja muut metsänhoitotoimet, elävien ja kuolleiden kasvien, kasvinosien ja sienien ottaminen tai vahingoittaminen, ojien kaivaminen ja muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen, muuttaminen ja sen ainesten ottaminen, rakennusten, rakennelmien, teiden ja polkujen  rakentaminen, moottoriajoneuvolla liikkuminen, luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen ja selkärangattomien eläimien pyydystäminen tai kerääminen sekä kaikenlainen muu toiminta, joka  muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti luonnonoloihin tai eliölajien säilymiseen.

Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittu marjojen ja hyötysienien poiminta, laidunnus ja sen edellyttämien rakennelmien teko, olemassa olevan polun/hiihtoladun moottoriajoneuvon käyttö, kalastus 1.8.–31.3. välisenä aikana, ylläpito ja siihen liittyvä altaan käyttötarkoituksen mukainen kunnostus ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla, vierasperäisten eläin- ja kasvilajien poistaminen, tutkimus luonnonsuojeluviranomaisen luvalla sekä luonnonsuojeluviranomaisen hyväksymän hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Päätöksellä turvataan EU:n luontodirektiivin liitteen IV a lajin (viitasammakko) lisääntymis- ja levähdyspaikka sekä turvataan linnustollisesti arvokkaan alueen säilyminen. Alue täyttää luonnonsuojelulain mukaiset luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset.

Ei kommentteja: